re: "Old Age Stone Cake"

Marvellous work, Aspasia!

Elena