re: Snow White and seven dwarfs

Thank you, Toni (White Crafty Cakes) 💕

Albena Nacheva