Cynthia Jones


75

0

4

Naked Buttercream Cakes =)

Naked Buttercream Cakes =)

-- Cynthia Jones ... Http://www.facebook.com/Cynthias.Custom.Cakes

blue gray white

4

Toni (White Crafty Cakes)

Wow, you have some wonderful smooth buttercream skills!

Lainie

gorgeous cakes… awesome buttercream skills!

Nikki Belleperche

Wow, it looks like fondant! Incredible!

Cynthia Jones

Thank you everyone!

More Cakes Cynthia Jones

Naked Buttercream Cakes =)