Toni (White Crafty Cakes)


408

1

1

35th Wedding Anniversary Cake

I made this cake for a 35th wedding anniversary. The glasses are filled with jello

-- Toni, Pennsylvania, https://www.facebook.com/WhiteCraftyCakes

anniversary

1

Mommy Sue

pretty

More Cakes Toni (White Crafty Cakes)

35th Wedding Anniversary Cake