Kvety na tortu


28

3

7

Communion

-- Kvetynatortu

communion cake

7

Ivon

Lovely! Krásne 😍

Kvety na tortu

Thank you Ďakujem 😊

Milena Shalabi

Cool

Kvety na tortu

Thank you Milena Shalabi

vida cakes

Lovely

Goreti

Very pretty

Kvety na tortu

Thank you vida cakes
Goreti 😊

More Cakes Kvety na tortu

Communion