Sakko


1

Sakko

Nov 2011 16 Walton on Thames UK

-- Sakko's Cakes

Lilly's cake

Lilly's cake

Shopping time

Shopping time

Pole Vault cake

Pole Vault cake

Doll Cake

Doll Cake

Chocolate Roses

Chocolate Roses

2

Michal Bulla

Welcome. I’m looking forward to see your cakes ;)

Sakko

Thank you :)