re: Sparkly Sweet Sixteen

So gorgeous!

Toni, Pennsylvania, https://www.facebook.com/WhiteCraftyCakes