re: Giant Doll Cake Ipoh bakery style

So gorgeous! I love her dress!

Toni, Pennsylvania, https://www.facebook.com/WhiteCraftyCakes