Wow, it looks so real!

Toni, Pennsylvania, https://www.facebook.com/WhiteCraftyCakes