re: Vintage charm birthday cake

Thank you Goreti! :)

https://www.facebook.com/CustomCakesNY?ref=ts&fref=ts