re: Blaze and Aj!

Thank you, Didi!
Thank you,Felis!
Thank you,Evelindecora !