re: Sesame Street Cake

Absolutely adorable!

Toni, Pennsylvania, https://www.facebook.com/WhiteCraftyCakes