re: Birch wedding cake

It is gorgeous!

Toni, Pennsylvania, https://www.facebook.com/WhiteCraftyCakes