re: Autumn's Glow

Wow! What a magnificent cake!

Toni, Pennsylvania, https://www.facebook.com/WhiteCraftyCakes