re: Wafer paper H

Gorgeous!

Toni, Pennsylvania, https://www.facebook.com/WhiteCraftyCakes