re: burberry cake

What a gorgeous cake! So clean!

Toni, Pennsylvania, https://www.facebook.com/WhiteCraftyCakes