re: winnie the pooh cake

So adorable!

Toni, Pennsylvania, https://www.facebook.com/WhiteCraftyCakes