re: Easter Bunny Cake

So sweet!

Toni, Pennsylvania, https://www.facebook.com/WhiteCraftyCakes