This is so adorable!!

-- Toni, Pennsylvania, https://www.facebook.com/WhiteCraftyCakes