Rogue from X-Men

Rogue from X-Men
Rogue from X-Men Rogue from X-Men
It’s made of fondant and gumpaste   

Tammy Varela