nef_cake_deco


19

4

3

Disco Ball

This 3D disco ball cake is 40cm diameter

disco disco ball

3

Aliena

Perfect work!

nef_cake_deco

Thank you!!!

Katie49

Wow! Impressive!

More Cakes nef_cake_deco

Disco Ball