Hello Kitty Inspired Cake

Hello Kitty Inspired Cake

We made this cute Hello Kitty cake for a 1st birthday!

Yummy Cake Delights