I love it! She is gorgeous!

Toni, Pennsylvania, https://www.facebook.com/WhiteCraftyCakes