re: Bunny mini cakes

They are so sweet!

Toni, Pennsylvania, https://www.facebook.com/WhiteCraftyCakes