Comment Vintage Birthday Bird Cage Cake

Heidi Stone ...

Gorgeous colours – so pretty x