Comment Stiletto on Black & White cake with Ruffled pleats

Ciccio ...

Thank you Ana Goreti Raewyn & Nohalia